Håkan Nyman

Bakgrunden till framställningen är hjärnans funktionella organisation som den utvecklats under evolutionen. Den har försett oss med psykologiska funktioner av olika slag som alla bidrar till att människan kunnat anpassa sig till mycket skiftande omständigheter och livsbetingelser.

Hjärnan och nervsystemet är plastiskt, anpassningsbart vilket för det mesta är till nytta för oss. Ibland kan det innebära nackdelar, nämligen när vi fastnar i destruktiva mönster. I det stora hela är människor ganska lika i grunduppsättningen av förmågor och funktioner.

Evolutionen har dock också skapat en stor normal variation, som gör att vissa har talanger och styrkor på vissa områden medan andra har dem åt sina. Den här normala variationen medför också att en del människor framstår som robusta och andra som sårbara. Den här variationen är också en fördel för mänskligheten. Den kan dock ställa till det för många i stora katastrofer, och för vissa när de exponeras för specifika stressorer som de råkar vara extra sårbara inför.

I presentationen kommer Håkan att belysa neuropsykologiska sårbarhetsfaktorer som kan hjälpa oss att förstå varför vissa individer har svårt att hantera stress i olika former. Ett återkommande drag hos människor som utsätts för stressande betingelser och överflöd av information är att de tillfälligt inte har tillgång till alla sina vanliga psykologiska funktioner. De kan då uppfatta endast vissa aspekter av omgivningen och handla på sätt som kanske snarare förvärrar situationen. Det uppkommer en bristande överensstämmelse mellan situationens krav och personens aktuella förmåga. Håkan kommer att diskutera vad personen kan göra själv för att återställa funktionsförmågan och vilka faktorer i omgivningen som kan bidra till detta på ett positivt sätt.